Obchodní podmínky

Adrian Koromház, Pouchovská 179/3, 503 41 Hradec Králové

IČO: 67066844 DIČ: CZ7902086214

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Adrian Koromház, Pouchovská 179/3, 503 41 Hradec Králové, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.naplne-parrot.cz/kontakty
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
Podnikatelem se rozumí:
  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami než objednávku odešle, po odeslání objednávky se pokládá za to, že s nimi souhlasí.
 
 
Ochrana osobních informací
 
Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním za účelem uzavření obchodu s dodavatelem.
Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží.
Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem.
 
Ceny
 
Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, netýká se to případných poplatků za dopravné atd.
 
Objednávání zboží
 
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

 
Odstoupení od smlouvy
 
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
 
Platební podmínky
 
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  • platba na fakturu se splatností (platí pouze pro dealery)
  • platba předem bankovním převodem
  • na dobírku při doručení zboží
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 
Dodací podmínky
Vámi objednané zboží, které je skladem, bude expedováno nejdéle do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby „předem na účet“ maximálně do 3 pracovních dnů od připsání částky na náš bankovní účet). U plnicích souprav může být dodací lhůta až 5 pracovních dnů. O provedené expedici zboží budete informováni e-mailem.
V případě, že zboží nebude možné dodat do tří pracovních dnů , budete o této skutečnosti a jejích důvodech informováni našimi pracovníky nejpozději následující pracovní den po doručení vaší objednávky. Na základě vzájemné dohody pak bude stanoven náhradní termín dodání. Vpřípadě, že zboží bude nedostupné, Vám navrhneme náhradní řešení.
Doba dodání je dána dobou expedice a dobou přepravy zboží přepravní společnosti – General Parcel Čechy, spol.  s.r.o., která garantuje dodání do 24h. Za jejich služby však bohužel nemůžeme nést záruku.
Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:
 
  • Kurýrní službou
 
Ceník dopravy
Ceny dopravy se řídí aktuálním ceníkem přepravní služby.
 
Koncový zákazník:
DOBÍRKA: základní dopravné 107,-Kč bez DPH (130,-Kč s DPH) je cena dopravného a doběrečného při objednávce zboží nepřesahující 1000,-Kč bez DPH (1210,-Kč s DPH).
PŘEDEM NA ÚČET: základní dopravné 77,-Kč bez DPH (93,-Kč s DPH) je cena dopravného při objednávce zboží nepřesahující částku 1000,-Kč bez DPH (1210,-Kč s DPH).
POŠTOVNÉ ZDARMA: při objednávce přesahující 2000,-Kč bez DPH (2420,-Kč s DPH).
 
Dealerské ceny:
DOBÍRKA: základní dopravné 107,-Kč bez DPH (130,-Kč s DPH) je cena dopravného a doběrečného při objednávce zboží nepřesahující  500,-Kč bez DPH (605,-Kč s DPH).
FAKTURA / PŘEVODEM NA ÚČET: základní dopravné 77,-Kč bez DPH (93,-Kč s DPH) je cena dopravného při objednávce zboží vyšší než 500,-Kč bez DPH (605,-Kč s DPH), ale nepřesahující částku 1000,-Kč bez DPH (1210,-Kč s DPH).
POŠTOVNÉ ZDARMA: při objednávce přesahující 2000,-Kč bez DPH (2420,-Kč s DPH)..
 
Záruční podmínky
 
Záruka na renovace tonerových kazet je poskytována dodavatelem v délce 24 měsíců, na renovace inkoustových kazetje záruka 6 měsíců.. Na originální či alternativní (kompatibilní) spotřební materiál činí 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží. U tonerů, cartridgí (včetně náhradních inkoustových náplní) se záruka nevztahuje na jejich vypotřebování.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.
V případě, že budete uplatňovat záruku na zboží a posílat nám jej zpět, je nutno přiložit kopii nákupního dokladu nebo faktury !!
Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
 
Reklamační podmínky
 
Postup při reklamaci zboží
Při zjištění nefunkčnosti výrobku nám zašlete zboží na naši adresu. Pokud je to možné v originálním obalu. Zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození nebo zničení (např. u inkoustových cartridge k jejich vytečení nebo zaschnutí atd). Pokud si nejste jisti volbou vhodného obalu pro přepravu naši pracovníci vám rádi poradí.
Pro vyřízení reklamace je nutné nám telefonicky nebo e-mailem oznámit, že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se závada projevila. Na základě těchto informací s vámi bude dohodnut postup pro vyřízení reklamace.
V případě, že reklamace bude shledána jako oprávněná a bude to možné, závadu odstraníme a zboží Vám pošleme zpět. V případě, že závadu nelze odstranit nebo toto není možné už ze samotné povahy výrobku např. spotřebního materiálu (cartridge, tonery atd ...) řešíme reklamaci zboží výměnou za nový kus.
Jako podnikatel či firma máte nárok na výměnu reklamovaného zboží za nový kus v případě, že výrobek vykazuje neopravitelnou vadu, nebo byl oprávněně 3x reklamován. Jako soukromá osoba máte v takovém případě právo žádat výměnu za nový kus nebo vrácení zaplacené částky (bez poštovného).
Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pokud je to možné, snažíme se vyjít zákazníkům vstříc vyřízením reklamace v co nejkratším možném čase.
Zboží vám bude zasláno zpět bezprostředně po vyřízení reklamace. V případě nároku na vrácení peněz vás bude kontaktovat náš pracovník, který s vámi dohovoří způsob vrácení vaší platby (převodem, složenkou).
© Parrot - náplně do tiskáren